Institut Kanser Negara

Borang Penilaian Kursus

Bahagian A: Maklumat Mengenai Kursus

*Kursus Generik adalah kursus-kursus yang umum dan sesuai mengikut profesyen dan gred pegawai.
**Kursus Fungsional adalah kursus-kursus yang spesifik berkaitan bidang tugas pegawai

BAHAGIAN B: MAKLUMAT SOSIO DEMOGRAFI

Bahagian C. Reaksi Pegawai Yang Menghadiri Kursus

Sila nyatakan persepsi anda terhadap kursus yang dihadiri dengan menyatakan SATU NOMBOR berdasarkan skala 1 hingga 6 seperti yang berikut:

skala

Selepas Pegawai Yang Dinilai (PYD) Menghadiri Kursus:

i. Kursus

ii. Isi Kandungan Kursus

iii. Penceramah 1

**Penceramah 2

**Penceramah 3

** Jika memiliki lebih dari satu penceramah sepanjang kursus.

iv. Penilaian Keberkesanan Program Terhadap Peserta

v. Logistik

vi. Urus setia

Bahagian D :Ulasan Pegawai Yang Menghadiri Kursus

Nota:

  • Ketua Jabatan/Penyelia perlu melaporkan prestasi sebenar 3 BULAN selepas PYD menghadiri
    kursus/latihan.
  • Pegawai yang dinilai dipohon untuk melampirkan bersama BUKU ATUR CARA KURSUS yang dihadiri
    bagi tujuan penilaian oleh ketua jabatan/penyelia.
Scroll to Top